ระดับ Admission

ระดับ Admission

ลำดับบทเรียนชื่อบทเรียน (ม้วนละ 3 ชม.)

เอกซ์โปเนนเชียล และ log 1E+, 2E+

สำหรับนักเรียนที่จะสอบ  O-net  อย่างเดียว  อาจไม่ต้องเรียนเรื่องนี้  แต่ให้ไปเรียนเลขยกกำลัง part ii series1.1C+ ของ ม.2 เทอม 1 กับเรื่อง เอกซ์โป และ log  series 1.1B+ ของ ม.5 เทอม 1 แทน

เซต 1E+  

ตรรกศาสตร์ 1E+ 

๔ 

เมตริกซ์และดีเทอร์มินันต์ 1E+

๕ 

ทฤษฎีจำนวน 1E+   

๖ 

ระบบจำนวนจริง 1E+, 2E+   

๗ 

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 1E+, 2E+   

๘ 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1E+, 2E+

๙ 

ตรีโกณมิติ  0D+, 1D+, 2D+ 

สำหรับนักเรียนที่จะสอบ O-net อย่างเดียวไม่ต้องเรียนเรื่องนี้แต่ให้ไปเรียน ตรีโกณมิติ part i series1.1C++2.1C+ ของ ม.3 เทอม 2                                       

๑๐ 

การนับ การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 1E+, 2E+        

เรื่องนี้ เป็นเรื่องเดียวของคอร์สตะลุยเข้ามหาวิทยาลัยที่ ไม่อนุญาต ให้เด็กใหม่ลงเรียนอย่างเด็ดขาด

หากต้องการจะลงจริงๆต้องขออนุญาตจากอาจารย์ Sup’k เท่านั้น

นักเรียนเด็กใหม่ ควรจะลง เรื่อง การนับ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ และ ความน่าจะเป็นทุก series คอร์ส ม.6 เทอม 1   ของพี่ Sup’k เท่านั้น

๑๑  ทฤษฎีบท ทวินาม 1D+  
๑๒ ลิมิต และความต่อเนื่อง 1E+  
๑๓ แคลคูลัส 1E+   
๑๔ อินทิเกรต 1E+  
๑๕ ลำดับและอนุกรม 1E+   
๑๖   สถิติ ม.ปลาย 1E+ , 2E+ , 3E+  
๑๗ จำนวนเชิงซ้อน 1E+  
๑๘ เวกเตอร์ 2 มิติ 1E+
๑๙ เวกเตอร์ 3 มิติ 1E+ 
๒๐ 

การให้เหตุผล Series 1.1C+  

เรื่องนี้  จะง่ายมากและยากมากในคราวเดียวกัน  เรียนเรื่องการสรุปแบบอุปนัย กับ นิรนัย  แต่ไม่ใช่การพิสูจน์นะ  เช่น  จงหาตัวเลขตัวถัดไปของอนุกรม 1 , 10 , 40 , …  ซึ่งเป็นโจทย์ที่กว้างมาก  ออกอะไรก็ได้ตามใจครู  ซึ่งพี่ sup’k  จะเจาะเฉพาะแนวที่มักจะออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ  แต่ไม่ได้มีแค่นี้นะ  ยังมีการให้เหตุผลโดยการใช้แผนภาพเวนน์ออยเลอร์ด้วย  ถึงแม้จะง่ายแต่พี่ sup’k  ก็มีหลักการ  เทคนิคให้ด้วยนะครับ  แต่ถ้าเรียนในโรงเรียนเข้าใจแล้วจะไม่เรียนก็ได้   

*** เพื่อผลการเรียนที่ดี  ควรเรียน ตรรกศาสตร์ series1.1C+ , 2.1D+ มาก่อน

*** เพื่อผลการเรียนที่ดี  ควรเรียน เซต series1.1C+
๒๑   โจทย์ปัญหาเชาวน์  
     ©2014 SupK.com / โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ ซุปเค เซ็นเตอร์ Power by C in solutions Co.,Ltd.